TIN TỨC | THÔNG BÁO Bản in
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025
Tin đăng ngày: 21/4/2022 - Xem: 509
 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

LẦN THỨ NHẤT,  NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng lâm thời Họ Vương Việt nam tại Hội nghị toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất được thông qua ngày 18/11/2018, và các phiên Hội nghị trù bị cho Đại hội.

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐVTVN ngày 25/6/2019 của Hội đồng lâm thời họ Vương Việt Nam, về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam được tiến hành tổ chức ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2020, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Về tham dự Đại hội có 488 Đại biểu của 63 chi họ Vương trên toàn quốc.

Đại hội đã được nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện dự thảo trình thông qua Đại hội gồm có: Báo cáo hoạt động của Hội đồng lâm thời họ Vương Việt Nam từ năm 2018 – 2019; Dự thảo về phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng họ Vương Việt nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các Đại biểu về tham dự đã thảo luận sôi nổi với tinh thần trách nhiệm cao, và đã biểu quyết những nội dung quan trọng về Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đã nhất trí cao những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình hoạt động và kết quả đạt được của Hội đồng lâm thời họ Vương Việt Nam năm 2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thông qua tại Đại hội và biểu quyết thống nhất với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Lâm thời họ VƯơng Việt Nam, năm 2018 -2019, những kết quả đã đạt đƯợc.

 1. Thực hiện đảm bảo về tiến trình và công tác chuẩn bị các văn kiện quan trọng, xây dựng Chương trình, Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới thành lập họ Vương Việt Nam.
 1. Thực hiện nghi lễ kỷ niệm vị Anh hùng dân tộc, Thủ lĩnh khởi nghĩa “Vương Quý Nguyên” được tổ chức hàng năm và Lễ ra mắt thành lập Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam trên toàn quốc.
 1. Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức 03 kỳ hội nghị để trù bị các nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam, lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.
 1. Thực hiện nghi lễ tế Tổ Vương tộc Việt Nam “Thủ lĩnh Vương Qúy Nguyên” diễn ra hàng năm một cách nghiêm túc, trọng thể, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc với sự có mặt tham gia đông đảo của các dòng họ Vương trên toàn quốc.
 1. Xây dựng các Văn kiện quan trọng phục vụ cho Đại hội, Đại biểu Họ Vương Việt Nam, tổng hợp tư liệu để in sách, tư liệu của dòng tộc.
 1. Kết nối, cập nhật thông tin của các dòng họ và thông tin các nhân vật quan trọng của các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc để chuẩn bị cho xuất bản, phát hành cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” và cuốn sách “Lịch sử các dòng họ VƯơng Việt Nam”.
 2. Tổ chức tuyên truyền đến các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc với chủ đề “Hướng về cội nguồn, tri ân Tiên tổ”.
 1. Biên soạn kịch bản Sử thi nghệ thuật “Linh thiêng Vương tộc Việt Nam”; Sáng tác nhạc và lời, tổ chức phối khí và thể hiện “Tộc ca họ Vương Việt Nam”.
 1. Xây dựng về nội dung, hình thức, quy cách xin ý kiến của các thành viên Hội đồng để đưa vào vận hành Bản tin Điện tử họ Vương Việt Nam.
 1. Chỉ đạo và tham dự lễ giỗ, lễ tế, lễ kỷ niệm, thượng cờ Vương tộc Việt Nam và cáo tự Văn tế thượng cờ cho các dòng họ Vương tại: xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà; xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Can lộc, Hà Tĩnh; xã Hồng Thành, huyện Yên Thành; Hương Ngãi, Thạch Thất; Bát tràng, Gia Lâm, TP Hà Nội......

II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

 1. Thứ nhất: Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam mới được thành lập, các thành viên Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam chưa có thời gian trực tiếp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và nắm bắt các điều kiện, yếu tố của các dòng họ với nhau, nên hiệu quả thực hiện các nội dung của dòng tộc chuyển biến còn chậm.
 1. Thứ hai: Do điều kiện khoảng cách về địa lý, sự khác biệt về phong tục, tập quán của từng vùng miền, hệ thống thông tin liên lạc chưa đồng bộ, nên sự kết nối, trao đổi gặp gỡ còn nhiều khó khăn. 
 1. Thứ ba: Nhiều thành Viên Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam còn thiếu các phương tiện kết nối thông tin như: trang mạng Intenet, thông tin cá nhân ….nên hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai thực hiện các hoạt động của Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam. 
 1. Thứ tư: Do Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam chưa có nguồn kinh phí hoạt động vì vậy các chương trình kết nối, phát hành các văn bản, hồ sơ, tài liệu, việc trao đổi thông tin đến các dòng họ chưa được triển khai kịp thời. 
 1. Thứ năm: Do Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam mới được thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, khối lượng công việc quá lớn và thực hiện trong một thời gian ngắn, nhiều thành viên Hội đồng Lâm thời họ Vương Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm trong công tác tổ chức, vì vậy chất lượng hoạt động đạt hiệu quả chưa cao so với yêu cầu nhiệm vụ . 

III. PhƯơng hƯớng, nhiệm vụ của Hội đồng Họ VƯơng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao vai trò, trách nhiệm và tâm sức của các thành viên Hội đồng cùng toàn thể con cháu các thế hệ trong dòng tộc họ Vương Việt Nam trên toàn quốc với thông điệp của “22 chử vàng” làm kim chỉ nam cho mọi hành động, đó là:

“Tự tâm - Tự nguyện - Tự lực - Tự tài - Tâm huyết - Năng động - Sáng tạo – Đoàn kết - Kết nối - Giao lƯu - Trao đổi - Chia sẽ”.

Quyết tâm đồng sức, đồng lòng xây dựng dòng tộc họ Vương Việt Nam luôn trường tồn và phát triển mãi mãi không ngừng.

 1. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung, kế hoạch của Hội đồng họ Vương Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đề ra, trong đó:

- Biểu quyết, hoàn thành, ban hành, quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng đại của dòng tộc, các Chương trình, Kế hoạch, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Vương Việt Nam; Quyết định ban hành thực hiện thống nhất ở các dòng họ Vương trên toàn quốc về: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc phục, Tộc Ca; ban hành quyết định thành lập các Ban của Hội đồng, các Câu lạc bộ, các tổ chức của Hội đồng Vương tộc Việt Nam.

 • Hoàn thiện các văn bản, hồ sơ, tư liệu, kết nối gia phả, tôn đồ, văn bia, sắc phong, các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể…của các dòng họ Vương trên cả nước.
 • Hoàn thành tổng thể các dữ liệu thông tin, kết nối các dòng họ, Ban hành quyết định thực hiện, giới thiệu, quảng bá: Tộc huy, Tộc kỳ, Tộc ca, Tộc phục, xây dựng trang mạng điện tử và tập san nội tộc họ Vương Việt Nam, xây dựng bộ hồ sơ tổng thể họ Vương Việt Nam.
 1. In kỷ yếu Hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng Lâm thời Vương tộc Việt Nam và kỷ yếu Đại hội Đại biểu họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Biên tập cuốn sách giới thiệu các dòng họ Vương trên toàn quốc; Xuất bản cuốn sách “Nhân thế phả - Vương tộc Việt Nam” phát hành tới các dòng tộc họ Vương trên toàn quốc.
 1. Ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
 1. Thống nhất phân công trách nhiệm, nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Ban của Hội đồng, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch và thống nhất tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn quốc.
 1. Các ban của Hội đồng họ Vương Việt Nam tiến hành triển khai chương trình, nội dung tổ chức các hoạt động, gặp mặt, ra mắt của các ban, các câu lạc bộ của Hội đồng; xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cho Hội đồng họ Vương Việt Nam theo các chương trình, nội dung Nghị quyết của Đại hội. Các Ban của Hội đồng là cơ quan tham mưu, là cầu nối giữa Hội đồng với các dòng họ, có trách nhiệm truyền tải Nghị quyết của Hội đồng và các thông tin đến các dòng họ cùng toàn thể con, cháu các thế hệ thuộc dòng tộc họ Vương trên cả nước được biết và thực hiện.
 1. Tổ chức tốt các kỳ tế lễ Thủy Tổ, các hội nghị, giao lưu, gặp mặt, tăng cường công tác kết nối, xây dựng dòng tộc đồng bộ, bền vững. Phát động xây dựng các nguồn kinh phí, lòng hảo tâm đóng góp của các dòng họ và con cháu trên toàn quốc cho các hoạt động của dòng tộc.
 1. Lập Bản tin Điện tử, Tập san nội tộc và hệ thống phần mềm quản lý Phả đồ họ Vương Việt Nam

IV. Đại hội đã bầu Hội đồng và các Ban giúp việc cho Hội đồng họ VƯơng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 1. Cơ cấu 429 vị Thành viên Hội đồng, các ban và câu lạc bộ, trong đó: 343 vị gồm: 40 vị Thường trực, (01vị Chủ tịch, 39 vị phó Chủ tịch hội đồng); 303 vị ủy viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam. (Có danh sách kèm theo). 
 1. Đại hội đã bầu ra 9 Ban và 03 câu lạc bộ là cơ quan tham mưu cho Hội đồng gồm 343 thành viên, cụ thể như sau:

2.1.

Ban Thường trực Hội đồng:

40

Thành viên;

2.2.

Ban Tổ chức - Hành chính - Nghi lễ:

27

Thành viên;

2.3.

Ban Đối ngoại - kết nối dòng họ:

26

Thành viên;

2.4.

Ban Tư liệu – Gia phả:

32

Thành viên;

2.5.

Ban Văn hóa – Xã hội:

24

Thành viên;

2.6.

Ban Kinh tế - Tài chính:

37

Thành viên;

2.7.

Ban Khuyến học – Khuyến tài:

30

Thành viên;

2.8. Ban Thư ký

17

Thành viên;

2.9.

Ban Biên tập Bản tin điện tử - Tập san nội tộc:

22

Thành viên;

2.10.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp - Doanh nhân:

30

Thành viên

2.11.

Câu lạc bộ Văn hóa – Văn nghệ:

28

Thành viên;

2.12.

Câu lạc bộ Khuyến học – Khuyến tài:

30

Thành viên;

 

 

(Có danh sách kèm theo)

 

 

 

 1. Đại hội giao trọng trách cho Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cơ cấu vào Hội đồng Vương tộc Việt Nam thuộc các dòng họ Vương trên toàn quốc có nhiệm vụ tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đại hội và những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng họ Vương Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai đến toàn thể anh, em, con, cháu trong dòng tộc họ Vương Việt nam hiểu rõ, theo dõi và cùng đồng tâm, đồng hành với Hội đồng; xây dựng các chương trình hành động; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch công tác chung của Hội đồng và cụ thể hoá nhiệm vụ riêng của các Ban của Hội đồng…. nhằm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội họ Vương Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 -2025 đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng tâm, đồng lòng quyết tâm xây dựng họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn và phát triển; phát huy tinh thần tự tâm, tự lực, tự tài của các thành viên Hội đồng họ Vương Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể các dòng họ, các thế hệ con cháu dòng tộc họ Vương Việt Nam hãy đoàn kết, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025, xây dựng dòng tộc họ Vương Việt Nam ngày càng trường tồn, thịnh vượng và phát triển.

Nghị quyết được thông qua trực tiếp tại Đại hội Đại biểu toàn quốc họ Vương Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và được phát hành đến các dòng họ Vương trên toàn quốc đồng tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

 

 

 

 

- Tất cả dòng tộc họ Vương trên toàn quốc;

CHỦ T CH

       

 

 • Đ/c Vương Đình Huệ, Chủ tịch HĐ danh dự (B/c);
 • Các thành viên Hội đồng Vương tộc Việt Nam;
 • Các Ban, câu lạc bộ của Hội đồng Vương tộc VN;
 • Lưu VP Hội đồng Vương tộc Việt Nam (Khánh).

GS - TSKH: VƯơng Khả Cúc

 

HỘI ĐỒNG VƯƠNG TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

--------------

 

-------------------------

 

 

A. DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

HỘI ĐỒNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2020-2025

 

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-VTVN, ngày 07/06/2020)

 

 

 

 

 

 

 

TT

HỌ TÊN

 

CHỨC DANH

 

Đ ACHỈ

 

Vương Đình Huệ

 

 

 

 

1

Uỷ viên bộ Chính trị

 

Chủ tịch Hội đồng danh dự

 

Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN

VTVN

 

 

 

 

 

Việt Nam

 

 

 

 

2

Vương Khả Cúc

 

Chủ tịch Hội đồng VTVN

 

Hà Nội

Đại tá - Giáo sư - Tiến sỹ khoa học

 

 

 

 

 

3

Vương Ngọc Vinh,

 

PCT Thường trực - Tổng

 

Hà tĩnh

 

Nghệ nhân – Nghệ sỹ Sân khấu

thư ký Hội đồng VTVN

 

 

 

 

4

Vương Duy Biên - NSND

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hà Nội

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT–DL

thường trực

 

 

 

 

 

5

Vương Tiến Hòa

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Thanh Hóa

Giáo sư – Tiến sỹ - NGUT

thường trực

 

 

 

 

6

Vương Hữu Tấn

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Bắc Ninh

Giáo sư – Tiến sỹ

 

thường trực

 

 

 

 

 

7

Vương Văn Thử

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hải Dương

Thượng tọa

 

thường trực

 

 

 

 

 

8

Vương Kim Chi

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hải Dương

Ban Nội chính TW

 

thường trực

 

 

 

 

 

9

Vương Trọng

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hà Nội

Đại tá – Nhà thơ

 

thường trực

 

 

 

 

 

10

Vương Đức Sáng

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hải Dương

PCT – UBND tỉnh

 

thường trực

 

 

 

 

 

11

Vương Hữu Khôi

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Băc Ninh

Nguyên Viện trưởng VKSND

thường trực

 

 

 

 

12

Vương Minh Tuấn

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Hải Dương

Tộc trưởng

 

thường trực

 

 

 

 

 

13

Vương Đình Tình

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Nghệ An

Chủ tịch HĐGT

 

thường trực

 

 

 

 

 

14

Vương Huy Đào

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Đồng Nai

Doanh nhân

 

thường trực

 

 

 

 

 

15

Vương Đình Vinh

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Nghệ An

Doanh nhân

 

thường trực

 

 

 

 

 

16

Vương Hoàn

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Nghệ An

Doanh nhân

 

thường trực

 

 

 

 

 

17

Vương Mai Loan

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Sài Gòn

Doanh nhân

 

thường trực

 

 

 

 

 

18

Vương Khả Kim

 

Phó chủ tịch – Uỷ viên

 

Lâm Đồng

Nguyên Chủ tịch huyện Bảo Lâm

thường trực

 

 

 

 

 

19

Vương Đình Long

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Nhà giáo Ưu tú

thường trực

 

 

 

20

Vương Đình Ân

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Tộc trưởng

thường trực

 

 

 

21

Vương Trọng Kha

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

GS-Tiến sỹ

thường trực

 

 

 

22

Vương Hồng Lĩnh

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Đắc Lắc

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

23

Vương Khả Thông

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Tĩnh

 

Chủ tich HĐGT

thường trực

 

 

 

24

Vương Xuân Hóa

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Chủ tịch HĐGT

thường trực

 

 

 

25

Vương Đình Quyên

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Thanh Hóa

 

Giám đốc – Tộc trưởng

thường trực

 

 

 

26

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Nội

 

Cử nhân

thường trực

 

 

 

27

Vương Kim Hải

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Đại tá – Chính Uỷ QK4

thường trực

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Bí thư huyện ủy

thường trực

 

 

 

29

Vương Văn Thành

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Giáo sư – Tiến sỹ

thường trực

 

 

 

30

Vương Đại Đồng

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Cử nhân

thường trực

 

 

 

31

Vương Khánh

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Cử nhân

thường trực

 

 

 

32

Vương Huy Dưỡng

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Thanh Hóa

 

Cử nhân

thường trực

 

 

 

33

Vương Đình Nhuận

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Giám đốc Ban QLDA, sở GTVT

thường trực

 

 

 

34

Vương Quốc Tuấn

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Nội

 

Tộc trưởng

thường trực

 

 

 

35

Vương Duy Liêm

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Nội

 

Cử nhân

thường trực

 

 

 

36

Vương Quốc Oai

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Nội

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

37

Vương Hồng Thái

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Trưởng Ban Tuyên giáo huyện

thường trực

 

 

 

38

Vương Bình Minh

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

39

Vương Đình Ngũ

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

40

Vương Kiếm Cường

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Nghệ An

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

41

Vương Công Sự

Phó chủ tịch – Uỷ viên

Hà Nội

 

Giám đốc

thường trực

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BAN HỘI ĐỒNG HỌ VƯƠNG VIỆT NAM

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 01 /NQ-VTVN, ngày 07/06/2020)

 

 1. BAN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH – NGHI THỨC – NGHI LỄ

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Văn Thử

PCT Thường trực làm Trưởng ban

Tân Hưng, Hải Dương

2

Vương Khả Thông

PCT Thường trực làm Phó ban,

Thạch Liên,Thạch Hà, HT

3

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Nghi Thái, N Lộc, NA

4

Vương Khôi

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Tien Du – Băc Ninh

5

Vương Đình Ân

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Vân Diên,Nam Đàn, NA

6

Vương Xuân Hóa

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

7

Vương Đình Long

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Trung Sơn, Nghệ An

8

Vương Quốc Oai

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Hà Nội

9

Vương Huy Dưỡng

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Quảng Văn, Thanh Hóa

10

Vương Minh Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT – Thành viên

Tân Hưng, Hải Dương

11

Vương Huy Mặc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Xương,Thanh Hóa

12

Vương Đình Huyên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vân Diên,Nam Đàn, NA

13

Vương Văn Thập

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Yên Thành,Nghệ An

14

Vương Khả Viện

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Khánh lộc,Can Lộc, HT

15

Vương Khả Chon

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch LiênT.Hà, Hà Tĩnh

16

Vương Khả Thạch

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Liên, T. Hà, HT

17

Vương Khả Xuân

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Liên,T.Hà, H.Tĩnh

18

Vương Khả Ước

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Liên,T.Hà, H.Tĩnh

19

Vương Khả Ngọc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà, Hà Tĩnh

20

Vương Khả Dần

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Liên,T.Hà, H.Tĩnh

21

Vương Khả Đức

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Can lộc- Hà Tĩnh

22

Vường Đình Cường

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thanh Chương, Nghệ An

23

Vương Đình Hân

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu, Nghệ An

24

Vương Đình Biên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đức Ninh,Đ.Thọ, H.Tĩnh

25

Vương Khả Tuấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Tĩnh

26

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Ninh

27

Vương Đình Quý

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Giang

 

 

II.

BAN ĐỐI NGOẠI VÀ K  T NỐI DÒNG HỌ

 

 

 

 

 

TT

HỌ TÊN

 

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Khả Cúc

 

Chủ tịch HĐVT - Trưởng ban

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

 

PCT Thường trực HĐVT - Phó ban

Khánh lộc, Can Lộc, HT

3

Vương Duy Biên

 

Phó chủ tịch HĐVT –  Phó ban

Hà Nội

4

Vương Hữu Tấn

 

Phó chủ tịch HĐVT –  Phó ban

Thuận Thành, Bắc  Ninh

5

Vương Tiến Hòa

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Triệu Sơn, Thanh  Hóa

6

Vương Trọng Kha

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nam Đàn, NA

7

Vương Đức Sáng

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hải Dương

8

Vương Trọng

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hà Nội

 

9

Vương Huy Đào

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đồng Nai

10

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghi Thái,N.Lộc, N.An

11

Vương Quốc Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Bát Tràng, Hà Nội

12

Vương Hữu Khôi

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Bắc ninh

13

Vương Minh Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Khuê Liễu, Hải Dương

14

Vương Đình Long

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Trung Sơn, N.A

15

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVT-Thànhviên

Đức Thọ-Sài Gòn

16

Vương Đình Trung

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghi Thái, N. Lộc, N. An

17

Vương Đình Quyền

Uỷ viên HĐVT- Thành viên

Nam Sách, Hải Dương

18

Vương Đình Huy

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

TP Vinh, Nghệ An

19

Vương Đình Kỳ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

TP Vinh, N.An

20

Vương Khả Hạ

Uỷ viên HĐVT- Thành viên

Q Đống Đa, Hà Nội

21

Vương Đình Long

Uỷ viên HĐVT - Thành viên

Vân Diên, N. Đàn, N, An

22

Vương Tuấn Anh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hạ Long, Quảng Ninh

23

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

24

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

25

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Ninh

26

Vương Đình Quý

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Giang

 

 1. BAN TƯ LIỆU – GIA PHẢ

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Khả Cúc

Chủ tịch HĐVT - Trưởng ban

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

PCT Thường trực HĐVT - Phó ban

Khánh lộc, Can Lộc, HT

3

Vương Văn Thử

Phó chủ tịch HĐVT – Phó ban

Tân Hưng, TP Hải Dương

4

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghi Thái, Nghi Lộc, NA

5

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đại Thành, Yên Thành

6

Vương Trọng

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Trung Sơn, Đô Lương,

7

Vương Hữu Tấn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Thuận Thành, Bắc Ninh

8

Vương Duy Biên

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội

9

Vương Đức Sáng

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hải Dương

10

Vương Khả Thông

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Thạch Liên, Thạch Hà,

11

Vương Hữu Khôi

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Bắc Ninh

12

Vương Khả Kim

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Tp. Bảo Lộc – Lâm Đồng.

13

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

TP Vinh – Nghệ An

14

Vương Minh Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Khuê Liễu,  Hải Dương

15

Vương Kim Chi

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Khuê Liễu, Hải Dương

16

Vương Khánh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Yên Thành, NA

17

Vương Tiến Hoà

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Thanh Hoá

18

Vương Đình Long

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

19

Vương Công Sự

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hà Nội

20

Vương Đình Kỳ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

TP Vinh, NA

21

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVTThành viên

Đức thọ - Sài Gòn

22

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu, Nghệ An

23

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

24

Vướng Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

25

Vương Văn Năm

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hải Phòng

 

26

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

27

Vương Sỹ Sơn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Nội

28

Vương Trí Qúy

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Nội

29

Vương Xuân Hiền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Nội

30

Vương Văn Đại

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Ninh Bình

31

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Ninh

32

Vương Đình Quý

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Giang

 

 1. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Khả Cúc

Chủ tịch HĐVT-Trưởng ban

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

PCT Thường trực HĐVT-Phó ban

Khánh lộc, Can Lộc, HT

3

Vương Văn Thử

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Tân Hưng, TP Hải Dương

4

Vương Quốc Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Bát Tràng, Gia Lâm, HN

5

Vương Kim Hải

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đại Thành, Yên Thành,

6

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghi Thái, Nghi Lộc, NA

7

Vương Mai Loan

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đức Thọ,Hà Tĩnh (S gòn)

8

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đại Thành, Yên Thành,

9

Vương Trọng Kha

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Kim Liên, Nam Đàn

10

Vương Đình Long

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Trung Sơn, Đ.Lương,

11

Vương Quốc Oai

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

12

Vương Khánh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hồng Thành N.An

13

Vương Đại Đồng

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Kim Liên, Nam Đàn

14

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

15

Vương Quốc Tuyên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Thất, Hà Nội

16

Vương Duy Miên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

17

Vương Khả Giáo

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Huyện EA KA, Đắc Lắc

18

Vương Đình Chính

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thanh Hà, Thanh Chương

19

Vương Đinh Long

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vân Diên, Nam Đàn,

20

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu, Nghệ An

21

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

22

Vương Văn Năm

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thủy Nguyên Hải Phòng

23

Vương Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hàm Liêm, Bình Thuận

24

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

 

 1. BAN KINH T - TÀI CHÍNH

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Khả Kim

Phó chủ tịch HĐVT- Trưởng ban

TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

2

Vương Huy Đào

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Đồng Nai

3

Vương Đình Vinh

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

TP Vinh, Nghệ An

4

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Nghi Lộc, Nghệ An

5

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

6

Vương Đức Sáng

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hải Dương

7

Vương Mai Loan

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Hà Tĩnh (ở Sài gòn)

8

Vương Bình Minh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

9

Vương Đình Ngũ

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

10

Vương Hồng Lĩnh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đắc Lắc

 

11

Vương Đình Trung

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

12

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Đức Thọ, Sài Gòn

13

Vương Trọng Nghĩa

Uỷ viên HĐVT - Thành viên

TX Thái Hòa, N. An

14

Vương Duy Miên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vân Hòa, Ba Vì, Hà Nội

15

Vương Khả Hạnh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Can Lộc HT  (Sài gòn)

16

Vương Khả Lương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà, Hà Tĩnh

17

Vương Khả Hạ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà, Hà Tĩnh

18

Vương Khả Tiến

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bảo lộc, Lâm Đồng

19

Vương Đình Tuyên

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Thất,Hà Nội

20

Vương Đình Mai

Uỷ viên HĐVT- Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

21

Vương Đình Chính

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Thanh Chương, Ng.An

22

Vương Hoà

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Hồng thành,Yên Thành,

23

Vương Công Ngọc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Yên Thành,

Nghệ An

 

24

Vương Khả Sáng

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

TP Vinh, Nghệ An

25

Vương Khả Việt

Uỷ viên HĐVT -Thành viên-

TP Vinh, Nghệ An

26

Vương Đình Chu

Uỷ viên HĐVT-Thành viên-

Hà Tĩnh (Đà Lạt)

27

Vương Đình Căn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đức Thọ, Ninh Thuận

28

Vương Ngọc Bích

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

29

Vương Khả Tuấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Tĩnh

30

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

31

Vương Đình Hào

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

32

Vương Đình Săc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sài Gòn

33

Vương Đình Siêu

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sài Gòn

34

Vương Cường Chi

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

35

Vương Ngọc Chi

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

36

Vương Thị Châu

Thành viên

Bảo Lộc, Lâm Đồng

37

Vương Khả Hệ

Thành viên

Bảo Lộc, Lâm Đồng

 

 

VI.

BAN KHUY  N HỌC – KHUY  N TÀI

 

 

 

 

 

TT

HỌ TÊN

 

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Hữu Tấn

 

Phó chủ tịch HĐVT - Trưởng ban

Thuận Thành, Băc Ninh

2

Vương Văn Thử

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Tân Hưng, H. Dương

3

Vương Trọng

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Hà Nội

4

Vương Đức Sáng

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Hải Dương

5

Vương Hữu Khôi

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Tiên Du, Bắc Ninh

6

Vương Trọng Kha

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Nam Đàn, N.A

7

Vương Tiến Hòa

 

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Triệu Sơn, T.Hóa

8

Vương Quang Minh

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Đại Thành, N.An

9

Vương Quốc Oai

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

10

Vương Duy Trung

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

11

Vương Kim Chi

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Khuê Liễu, H Dương

12

Vương Minh Tuấn

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Khuê Liễu, H Dương

13

Vương Hồng Thái

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

14

Vương Bình Minh

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

15

Vương Đình Ngũ

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Nghệ An

16

Vương Đại Đồng

 

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Kim Liên, N.An

 

17

Vương Đình Tuyên

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Thạch Thất, Hà Nội

18

Vương Đình Kỳ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

TP Vinh, Nghệ An

19

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đức Thọ, Sài Gòn

20

Vương Đình Trung

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghi Thái, Nghệ An

21

Vương Khả Viện

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Khánh Lộc H.Tĩnh

22

Vương Đình Chính

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thanh Hà, Nghệ An

23

Vương Đình Long

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vân Diên, Nghệ An

24

Vương Đình Cường

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thanh Hà, Nghệ An

25

Vương Tuấn Anh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hạ Long,Q. Ninh

26

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu, N. An

27

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

28

Vương Văn Năm

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thủy Nguyên Hải Phòng

29

Vương Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hàm Liêm, Bình Thuận

30

Vương Nhật Hùng

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

 

 1. BAN THƯ KÝ

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

VƯơng Khánh

Phó chủ tịch HĐVT – TrƯởng ban

Yên Thành, Nghệ An

2

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

TP Vinh, Nghệ An

3

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT - Phó ban

Yên Thành, Nghệ An

4

Vương Quốc Oai

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

5

Vương Mai Loan

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Hà Tĩnh (Sài gòn)

6

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

7

Vương Đại Đồng

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nam Đàn, Nghệ An

8

Vương Công Hóa

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

9

Vương Đình Huy

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

10

Vương Khả Thạch

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà, Hà Tĩnh

11

Vương Trọng Nghĩa

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thái Hòa, Nghệ An

12

Vương Khả Nga

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vượng Lộc, HT

13

Vương Thái Bình

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sơn Trà,  Đà Nẵng

14

Vương Khả Ưóc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà , HT

15

Vương Khả Xuân

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thạch Hà, Hà Tĩnh

16

Vương Thị Nga

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Th. Phố Vinh, Nhệ An

17

Vương Khả Thịnh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Vượng Lộc, Hà Tĩnh

 

 1. BAN BIÊN TẬP WEBSITE – TẬP SAN NỘI TỘC

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Khả Cúc

Chủ tịch HĐVT-Trưởng ban Trị Sự

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

PCT Thường trực – Phó ban Trị sự

Can Lộc, Hà tĩnh

3

Vương Khánh

Phó chủ tịch HĐVT – Phó ban Trị sự

Yên Thành, Nghệ An

4

Vương Hữu Tấn

Phó chủ tịch HĐVT – Phó ban Trị sự

Thuận Thành, Bắc Ninh

5

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT – Phó ban Trị sự

TP Vinh, Nghệ An

6

Vương Văn Thử

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

TP Hải Dương

7

Vương Trọng

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Hà Nôi

8

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

9

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Quốc Oai, Sơn Tây, HN

10

Vương Đại Đồng

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nam Đàn, Nghệ An

 

11

Vương Quốc Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT –Thành iên

Sơn Tây, Hà Nội

12

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đức Thọ, Sài Gòn

13

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu – NA

14

Vương Khả Thịnh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Can Lộc, Hà Tĩnh

15

Vương Đình Huy

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

16

Vương Khả Nga

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Can Lộc, Hà Tĩnh

17

Vương Quốc Bình

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Tỉnh Bắc Giang

18

Vương Thị Nga

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Th. Phố Vinh, NA

19

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

20

Vương Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

21

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

22

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Ninh

 

 1. CÂU LẠC BỘ

 

 1. CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN BAN CHỦ NHIỆM

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Đình Vinh

Phó chủ tịch HĐVT – Chủ nhiệm

TP Vinh, Nghệ An

2

Vương Huy Đào

Phó chủ tịch HĐVT - P.Chủ nhiệm

Đồng Nai

3

Vương Khả Kim

Phó chủ tịch HĐVT –P.Chủ nhiệm

Tp.Bảo Lộc–Lâm Đồng

4

Vương Đức Sáng

Phó chủ tịch HĐVT –P.Chủ nhiệm

Hải Dương

5

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT –P.Chủ nhiệm

Thành phố,Vinh, N. An

6

Vương Bình Minh

Phó chủ tịch HĐVT –Thành Viên

Nghệ An

7

Vương Đình Ngũ

Phó chủ tịch HĐVT –Thành Viên

Nghệ An

8

Vương Mai Loan

Phó chủ tịch HĐVT –Thành Viên

Đức Thọ (Sài gòn)

9

Vương Công Sự

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Hà Nội

10

Vương Hồng Lĩnh

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Đắc Lăc

11

Vương Kiếm Cường

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

TX Cửa Lò, Nghệ An

12

Vương Đình Nhuận

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Trung sơn, Đô Lương

13

Vương Khả Sáng

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

TP Vinh, Nghệ An

14

Vương Hoà

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

15

Vương Nhật Hùng

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

16

Vương Đình Chu

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Tĩnh (Đà Lạt)

17

Vương Đình Căn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đức Thọ, Ninh Thuận

18

Vương Khả Hạnh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sài gòn

19

Vương Khả Tuấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Tĩnh

20

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

21

Vương Cường Chi

Uỷ viên HĐVT- Thành viên

Bình Thuận

22

Vương Đình Hào

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

23

Vương Khả Lương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hà Tĩnh

24

Vương Ngọc Chi

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

25

Vương Phú Chi

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

26

Vương Nam Chi

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bình Thuận

27

Vương Đình Sắc

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sài Gòn

28

Vương Đình Siều

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Sài Gòn

29

Vương Đình Chinh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

30

Vương Hoàng Anh

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bắc Ninh

 

 1. CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA – VĂN NGHỆ BAN CHỦ NHIỆM

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vương Trọng

Phó chủ tịch HĐVT -Chủ nhiệm

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

PCT Thường trực HĐVT-Pchủ nhiệm

Can Lộc, Hà Tĩnh

3

Vương Hữu Tấn

Phó chủ tịch HĐVT -Pchủ nhiệm

Thuận Thành, Băc Ninh

4

Vương Văn Thử

Phó chủ tịch HĐVT -Pchủ nhiệm

Tân Hưng, Hải Dương

5

Vương Hữu Khôi

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Tiên Du, Bắc Ninh

6

Vương Đình Quyên

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Thanh Hóa

7

Vương Minh Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Tân Hưng, Hải Dương

8

Vương Quốc Oai

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

9

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Sơn Tây, Hà Nội

10

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

11

Vương Đại Đồng

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Kim Liên,N.Đàn, N.An

12

Vương Khánh

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

13

Vương Đình Long

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Đô Lương, Nghệ An

14

Vương Trọng Kha

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nam Đàn, Nghệ An

15

Vương Huy Dưỡng

Phó chủ tịch HĐVT - Thành viên

Quảng Xương, T. Hóa

16

Vương Công Sự

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Hà Nội

17

Vương Hồng Thái

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nghệ An

18

Vương Bình Minh

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nghệ An

19

Vương Đình Ngũ

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nghệ An

20

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Diễn Châu, Ng. An

21

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Đô Lương Nghệ An

22

Vương Văn Năm

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Thủy Nguyên Hải Phòng

23

Vương Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Hàm Liêm,Bình Thuận

24

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Quảng Nam

25

Vương Nhật Hùng

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

26

Vương Thị Nga

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

27

Vương Mỹ Hoà

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Nghệ An

28

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT-Thành viên

Bác Ninh

 

 1. CÂU LẠC BỘ KHUYN HỌC – KHUYẾN TÀI

BAN CHỦ NHIỆM

 

TT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

Đ ACHỈ

1

Vưng Khả Cúc

Chủ tịch HĐVT – Chủ nhiệm

Hà Nội

2

Vương Khả Vinh

PCT Thường trực – Phó Chủ nhiệm

Can Lộc, Hà tĩnh

3

Vương Trọng

Phó chủ tịch HĐVT –Phó Chủ nhiệm

Hà Nội

4

Vương Tiến Hòa

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Triệu Sơn, Thanh Hóa

5

Vương Trọng Kha

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Nam Đàn,Nghệ An

6

Vương Hữu Tấn

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Thuận Thành, Băc Ninh

7

Vương Đức Sáng

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Hải Dương

8

Vương Huy Đào

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Đồng Nai

9

Vương Hoàn

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Thành phố Vinh, N.An

 

10

Vương Duy Trung

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

11

Vương Đình Tình

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Nghi Lộc, Nghệ An

12

Vương Quốc Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Bát Tràng, Hà Nội

13

Vương Quang Minh

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

14

Vương Đại Đông

Phó chủ tịch HĐVT -Thành viên

Nam Đàn, N.A

15

Vương Đinh Long

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Vân Diên,Nam Đàn, NA

16

Vương Hữu Khôi

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Tiên Du, Bắc Ninh

17

Vương Minh Tuấn

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Khuê Liễu, Hải Dương

18

Vương Khánh

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Yên Thành, Nghệ An

19

Vương Mai Loan

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Đức Thọ (Sài Gòn)

20

Vương Công Sự

Phó chủ tịch HĐVT –Thành viên

Hà Nội

21

Vương Đình Chữ

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Đức Thọ (Sài Gòn)

22

Vương Đình Cừ

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Diễn Châu, Ng. An

23

Vương Đình Huấn

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Đô Lương Nghệ An

24

Vương Khả Tuấn

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Hà Tĩnh

25

Vương Văn Năm

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Thủy Nguyên Hải Phòng

26

Vương Chấn Đạt

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Hàm Liêm, Bình Thuận

27

Vương Hữu Hương

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Quảng Nam

28

Vương Thị Nga

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Nghệ An

29

Vương Mỹ Hoà

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Nghệ An

30

Vương Hữu Truyền

Uỷ viên HĐVT -Thành viên

Bác Ninh

 
Tin tức khác:
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM" (16/8/2022)
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh (28/7/2022)
Văn tế thượng cờ Vương Tộc Việt Nam (23/7/2022)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Họ Vương Việt Nam 2020-2025 (21/4/2022)
Báo cáo Kết quả hoạt động Vương tộc Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (21/4/2022)
Vương tộc Việt Nam ủng hộ quỹ phòng chống đại dịch COVID-19 (12/8/2021)
Cung chúc Tân Xuân 2021 (31/12/2020)
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam (14/11/2020)
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt (14/11/2020)
Lời kêu gọi Quyên góp ủng hộ các dòng họ Vương thiệt hại do lũ lụt tại Miền Trung (22/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 1) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 2) (13/10/2020)
Đại hội Họ Vương (Phần 3) (13/10/2020)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020 (13/10/2020)
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018 (13/10/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 3.527 | Tất cả: 121.425

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com