CÁC DÒNG HỌ Bản in
 
Thế thứ các đời xuất tổ Vương tộc đại tôn vương Khả thạch Liên Thạch Hà - Hà Tĩnh
Tin đăng ngày: 22/6/2020 - Xem: 2121
 

    THẾ THỨ CÁC ĐỜI XUẤT TỔ

VƯƠNG TỘC ĐẠI TÔN VƯƠNG KHẢ THẠCH LIÊN THẠCH HÀ – HÀ TĨNH

 

  1. ÔNG ĐEN – ÔNG MƯU

 

 

 

2

 

 

 

  Vương

Nhất

Lang

Hà Tĩnh

1

 

 

 

Vương

Nhất

Lang

Hà Tĩnh

2

 

 

 

   Vương

Nhất

Lang

Hà Tĩnh

3

 

 

 

Vương

Nhất

Lang

HàTĩnh

4

 

 

 

    Vương

Nhất

Lang

HàTĩnh

5

 

 

  Vương

Phúc Tâm

Diễn Châu

Nghệ An

6

 

  Vương

Phúc

Tâm

Yên Thành

Nghệ An

7

 

 

 

   VQC

Tự Phúc Chính

Tân Hưng

H. Dương

8

 

 

   VQC

Tự Phúc

Chính

Cổ Bản

T. Hóa

9

 

  

 VQC

Tự Phúc Chính

QXương

  T.Hóa

    10

3

Vương

Khả Độ

Vương

Khả Độ

Vương

   Khả Độ

Vương

Khả Độ

Vương

Khả Thành

Vương

Khả Độ

Vương

Khả Độ

Vương Tảo

Vương Tảo

Vương Tảo

4

Vương

Khả Tín

Vương

Khả Tín

Vương

Khả Tín

Vương

Kh Môn

Vương

Khả Gia

Vương

Khả Sỵ

Vương

Khả Sỵ

Vương Bảo

Vương Bảo

Vương Bảo

5

Vương

Khả Sỵ

Vương

Khả Tế

Vương

Khả Đồng

Vương

Khả Ý

Vương

Khả Duyệt

Vương

Khả Luyện

Vương Khả Luyện

Vương Thế Lộc

Vương Thế Lộc

Vương Thế Lộc

6

Vương

Khả Hồ

Vương

Kh Tích

Vương

Khả Quế

?

Vương

Khả Ân

Vương

Đạo An

Vương

Đạo An

Vương Thế Kịch

Vương

Thế Kịch

Vương Thế Kịch

7

Vương

Khả Táo

?

Vương

Đình  Đào

?

Vương

Khả Cố

Vương

Khắc Kiên

Vương Chính Pháp

Vương Tĩnh An

Vương

   Phúc  

 Thuận

Vương

Phúc Thuận

8

Vương Khả Sâm

?

Vương

Đình Liệu

?

VươngKhả Cẩn

Vương

Văn Thụ

Vương Công Tải

Vương

Phúc        Thủy

Vương Phúc Thủy

Vương Phúc Thủy

9

Vương Khả Đệnh

?

Vương

Đình Bá

?

Vương

Khả Tân

Vương Văn Nhượng

Vương

Công Khuê

Vương Hữu

Lễ

Vương Hữu

Lễ

Vương Hữu

Lễ

10

Vương Khả Sính

?

Vương

Đình Hải

?

Vương

Khả Yến

Vương

Văn Cơ

Vương

Công Trứ

Vương Tương

Phùng

Vương Tương

Phùng

Vương Tương

Phùng

11

Vương Khả Dản

?

Vương

Đinh Vinh

?

VươngKhả Thỉnh

Vương

Văn Minh

Vương

Công Cao

Vương Đức Nhuận

Vương Đức Nhuận

Vương Đức Nhuận

12

Vương Khả Hán

T.trưởng

?

Vương

Quốc Trị

?

VươngKhả Thắng

Vương

Văn Mai

Vương

Công Đại

Vương Kim Triết

Vương Kim Triết

Vương Kim Triết

13

Vương

KhảMận

 

?

 

?

VươngKhả Thương

T.trưởng

Vương

Văn Đỉnh

Vương

Công Trái

Vương Bá Kỳ

?

Vương

Huy Lịch

14

Vương Khả Biển

?

 

 

?

 

Vương

VănLong

Vương

Công Đàn

Vương

Kim Viên

?

Vương

Huy Bích

15

 

?

 

 

?

 

Vương

Văn Giang

Vương

Công Nhiệm

Vương

Kim Sầm

?

Vương

Huy Cơ

16

 

 

 

 

 

 

Vương

Văn Uy

Vương

Công Diện

T. trưởng

Vương

Kim Đính

?

Vương Huy Bển

17

 

 

 

 

 

VươngVăn Nhi

Vương

Công Cao

Vương

Kim Khánh

?

Vương

Huy Lụa

18

 

 

 

 

 

 

Vương

Viết Hân

T.trưởng

 

Vương

Kim Ngạn

 

?

Vương

Huy Trái

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Vương

Huy Trứ

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Vương

Huy Bùi

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Vương

Huy Mặc

TT

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Vương

Huy Tuấn

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

Vương Tuấn Anh

 

CÁC CHI TỘC XUẤT TỔ

 

ĐỜI THỨ CHI TỘC

 

CHI TỘC

Cẩm Quan - Thứ chi Đại tôn

TT. Vương Khả Thọ

 

ĐỜI THỨ ĐẠI TÔN

1

CHI TỘC

Khánh Lộc

TT. Vương Khả Thương

Ất môn - Giáp chi

2 – 1.1

CHI TỘC

Vượng  Lộc

TT. Vương Khả Đức

Bính môn -Ất chi

2 - 1.2

CHI TỘC

Xóm Hanh

TT. Vương Khả Dần

Đinh môn - Bính chi

1

Vương Khả Độ

3

Vương Khả Thành

Vương Khả Thành

Vương Khả Thành

2

Vương Khả Tín

4

Vương Khả Gia

Vương Khả Gia

Vương Khả Gia

3

Vương Khả Sỵ

5

Vương Khả Duyệt

Vương Khả Đương    5

Vương Khả Đương   5

4

Vương Khả Hồ

6

Vương Khả Ân

Vương K Duyên     6

Vương Khả Linh   6

Vương Khả Định      6

5

Vương Khả Táo

(Ô. Ứơc)

7

Vương Khả Cố         VK Phượng 1

(Ô. Thỉnh)                 (Ô. Thọ)

Vương Mạnh Công   7

(Ô. Đức)

Vương Khả ?           7

(Ô. Dần)

6

Vương Khả Sâm

8

Vương Khả Cẩn         VK Lỡi      2

Vương Mạnh Công  8

Vương Khả ?           8

7

Vương Khả Đệnh

9

Vương Khả Tân          VK Cửu    3

Vương Văn Vạng     9

Vương Khả ?           9

8

Sính. Vương K.Dong1

10

Vương Khả Yến          VKNghi    4

Vương Văn Mạo     10

Vương Khả ?          10

9

Dản. Vương Khả ?    2

11

Vương K.Thỉnh           VK Đảng  5

Vương Văn Thát      11

Vương Khả ?          11

10

Hán.  Vương Khả ?   3

12

Vương K. Thắng         VK Nuôi   6

Vương Văn Trường 12

Vương Khả ?          12

11

Mận.  Vương Khả ?  4

13

Vương K.Thương        VK Thọ    7

Vương Văn Trại       13

Vương Khả ?         13

12

Biển. Vương Khả ?   5

14

                                  VK Quỳnh  8

Vương Văn Phiệt     14

Vương Khả ?         14

 

Vương Khả ?          6

15

                               VK  Nguyên   9

Vương Khả Đức       15

Vương Khả ?         15

 

Vương Khả ?         7

 

 

 

 

 

Vương Khả ?           8

 

 

 

 

 

Vương Khả ?          9

 

 

 

 

 

Vương Khả ?        10

 

 

 

 

    

                 Các Chi tộc xuất tổ định cư

TT

                                        CHI TỘC

 ĐỊNH CƯ

1

Đại tôn Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh

670 năm

2

Chi tộc Khuê Liễu – Tân Hưng – Hải Dương

630 năm

3

Chi tộc Khánh Lộc – Can Lộc - Hà Tĩnh

580 năm

4

Chi tộc Cổ Bản – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

410 năm

5

Chi tộc Diễn Xuân– Diễn Châu – Nghệ An

376 năm

6

Chi tộc Diễn Cát – Diễn Châu – Nghệ An

376 năm

7

Chi tộc Hồng Thành – Yên Thành – Nghệ An

376 năm

8

Chi tộc Quảng Văn – Quảng Xương – Thanh Hóa

330 năm

9

Chi tộc  Vượng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

276 năm

10

Chi tộc Thọ Ninh – Đức Thọ - Hà Tĩnh

250 năm

11

Chi tộc Xóm Hanh – Thạch Liên – T Hà – Hà Tĩnh

200 năm

12

Chi tộc Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

150 năm

 

   Ông Vương Ngọc Vinh PCT HĐ Họ Vương Việt Nam lập sơ đồ thế thứ các đời xuất tổ

Vương tộc Đại tôn Vương Khả Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh gửi các Chi tộc, kính   

  các Chi tộc xem xét nghiên cứu các đời thế thứ của chi tộc mình tại các biểu kèm theo   

  đã đúng chưa và bổ sung điều chỉnh lại cho đầy đủ, chính xác rồi gửi lại cho Ông Vinh   

  để lập Tôn đồ chung của dỏng tộc.

                     Việc quan trọng cần làm chu đáo và cẩn trọng. Trân trọng cảm ơn ./.

 

14.. Vương Khả Ân -  Tiền Nam – Giáo học

                                              

                                                  VƯƠNG KHẢ ÂN

                                          TIỀN NAM KIÊM GIÁO HỌC

                                         Khánh Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

                                            Sinh khoảng năm 1595 -1600

                                                Mất ngày 15 tháng 4

Ông Vương Khả Ân là con trai ông Vương Khả Duyệt, thuộc đời thứ 7 của Vương Khả Đại Tôn Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, là đời thứ tư của Vương tộc Ất môn Giáp chi Khánh Tường – Khánh Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh

Ông là Tiền nam kiêm Giáo học

   Theo các đời con cháu của dòng họ Vương Khánh Tường, Khánh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh kể lại, ông Vương Khả Ân là một giáo học giỏi, say mê truyền dạy cho các nho sinh. Trong một lần dạy học không may ông bị bệnh đột tử khi đang dạy học. Khi ông qua đời dòng họ và các nho sinh quàn thi hài ông tại nơi mất để chờ ngày sau an táng. Sau một đêm, sáng ngày hôm sau mối xông lên thành đống, và dòng họ cùng các nho sinh và xóm làng táng mộ ông tại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           PHÂN BỔ PHÒNG NGỦ

                        ĐẠI BIỂU CÁC DÒNG HỌ MỜI DỰ ĐẠI HỘI

 

TT

 DÒNG HỌ

Đại biểu đăng ký

NGỦ TẠI KHÁCH SẠN – SỐ PHÒNG

1

Thạch Liên – Thạch Hà – Hà Tĩnh

      15

 

2

Khánh Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh

5

 

3

Vượng Lộc- Can Lộc- Hà TĨnh

5

 

4

Xóm Hanh - Thạch Liên – Thạch Hà - Hà TĨnh

5

 

5

Cẩm Quan – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

5

 

6

Đức Ninh – Đức Thọ  - Hà TĨnh

 ( Sài Gòn – Bình Thuận)

10

 

7

Kỳ Thịnh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh

5

 

8

Thành phố Hà Tĩnh – Hà Tĩnh

5

 

9

Diễn Xuân – Diễn Châu – Nghệ An

5

 

10

Hồng Thành - Yên Thành –N. An

10

 

11

Vân Diên- Nam Đàn – Nghệ An

10

 

12

Diễn Cát 1 – Diễn Châu – Nghệ An

5

 

13

Nghi Thái – Nghi Lộc – Nghệ An

7

 

14

Trung Sơn – Đô Lương – Nghệ An

15

 

15

Thanh Hà – Thanh Chương – N.A

7

 

16

Quỳnh Thạch -Quỳnh Lưu - N. An

5

 

17

Hưng Hòa – Hưng Nguyên – N.An

7

 

18

Nghi Xuân – Nghi Lộc – Nghệ An

5

 

19

Thái Hòa – Nghệ An – Đông Đoài – Phú Xuyên – Hà Nội

5

 

20

Thanh Giang – Thanh Chương – Nghệ An

7

 

21

Diễn Cát 2 – Diễn Châu – Nghệ An (Vương Văn)

5

 

22

Đại Thành – Yên Thành – Nghệ An

11

 

23

Hoàng Trù – Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An

10

 

24

Vĩnh Sơn – Anh Sơn – Nghệ An

5

 

25

Nghi Hưng – Nghi Lộc – Nghệ An

5

 

26

Quảng Văn – Quàng Xương – TH

15

 

27

Hoằng Sơn – Hoằng Hóa – T.H

7

 

28

Cổ Định -Triệu Sơn – Thanh Hóa

7

 

29

Bát Tràng – Hà Nội

7

 

30

Thanh Trì – Hà Nội

7

 

31

Thạch Thất – Hà Nội

8

 

32

Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

5

 

33

Bắc Từ Liêm – Hà Nội

7

 

34

Đông Quang – Sơn Tây – Hà Nội

5

 

35

Đông Anh 1 – Hà Nội

5

 

36

Đông Anh 2 – Hà Nội

5

 

37

Đông Anh 3 – Hà Nội

5

 

38

Chương Mỹ - Hà Nội

5

 

39

Vương Sỹ - Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

3

 

40

Vương Trí – Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

3

 

41

Vương Xuân – Trang Sơn Lộ - Quốc Oai – Hà Nội

3

 

42

Khuê Liễu – Tân Hưng – Hải Dương

10

 

43

Cẩm Giàng – Hải Dương

5

 

44

Khoái  Châu – Hưng Yên

5

 

45

Quỳnh Phụ - Thái Bình

5

 

46

Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

5

 

47

Vụ Bản – Nam Định

5

 

48

Việt Đoàn -Tiên Du – Bắc Ninh

10

 

49

Đại Đồng Thành – Thuận Thành – Bắc Ninh

7

 

50

Yên Dũng – Bắc Giang

5

 

51

Hòa Bình -Thủy Nguyên – H.P

7

 

52

Hàm Liêm – Bình Thuận

5

 

54

Hội An – Quảng Nam

3

 

55

Thăng Bình – Bình Triều -  Q.N

5

 

56

Bảo Lộc -  Lâm Đồng

5

 

57

Đà Lạt  - Lâm Đồng

3

 

58

Eakar - Đắc Lắc

3

 

59

Đồng Xoài - Bình Phước

3

 

60

Sài Gòn -

3

 

61

Gia Viễn – Ninh Bình

3

 

62

Phú Vang – Thừa Thiên Huế

6

 

63

Đồng Văn - Hà Giang

3

 

64

Thoại Sơn – An Giang

3

 

65

Đại biểu con cháu mới cập nhật

70

 

66

Đại biểu khách mời các cấp, các dòng họ

7

 

 

 Tổng số: Bốn trăm năm mươi bảy Đại biểu

457

 

 

 

 

 
Các dòng họ khác:
Tổng hợp các dòng họ Vương Việt Nam (21/4/2022)
Thứ tự các chi họ Họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Các chi họ Vương Việt Nam (22/6/2020)
Số liệu các dòng họ Vương cả nước (22/6/2020)
Số lượng Đại biểu các dòng họ mời dự đại hội (22/6/2020)
Thế thứ các đời xuất tổ Vương tộc đại tôn vương Khả thạch Liên Thạch Hà - Hà Tĩnh (22/6/2020)
Phổ tộc họ Vương Đại Tôn (22/6/2020)
VIDEO CLIPS
Video
Màn Sử thi nghệ thuật "LINH THIÊNG VƯƠNG TỘC VIỆT NAM"
Lễ khánh thành Nhà thờ họ Vương Đình - Xóm Phong Phú, Hưng Hòa, TP Vinh
Màn sử thi nghệ thuật Linh thiêng Vương tộc Việt Nam
Họ Vương Việt Nam trao quà hỗ trợ Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt
Đại hội Họ Vương (Phần 2)
Đại hội Họ Vương (Phần 3)
Hội nghị Họ Vương 28 tháng 06 năm 2020
Hoi nghi Ho Vuong VN LẦN THỨ NHẤT THÁNG 11 NĂM 2018
Bài hát Vương Tộc ca Việt Nam
Màn sử thi chào mừng đại hội Họ Vương Việt Nam
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0986.922.434

Ban liên lạc - 0987.516.868
Hôm nay: 776 | Tất cả: 143.656

Họ Vương Việt Nam
Ban liên lạc: 
Điện thoại: 0916.039.995 - 0987.516.868
E-mail: [email protected]
Website: http://vuongtocvietnam.com